STATUT DRUŠTVA

S T A T U T

Udruženja SLOVENSKO DRUŠTVO “CANKAR”

S a r a j e v o

Opće odredbe
I Naziv i sjedište udruženja
II Programski ciljevi i djelatnost udruženja
III Zastupanje i predstavljanje udruženja
IV Organi udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, funkcija osobe ovlaštene za saziv skupštine
V Oblik i sadržaj pečata udruženja
VI Oblik i sadržaj znaka udruženja
VII Sticanje i raspolaganje imovinom
VIII Način donošenja finansijskih izvještaja i izvještaja o radu
IX Postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta kao i drugih općih akata udruženja
X Uvjeti i način učlanjenja, prestanak članstva kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruženja
XI Uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruženja
XII Pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruženja

S T A T U T

 

Udruženja  -  Slovensko društvo »CANKAR« Sarajevo

Združenja – Slovensko društvo »CANKAR« Sarajevo

 

 

Opće  odredbe

 

Član  1

Ovim  Statutom članovi Udruženja - Slovenskog društva »Cankar« (u daljem tekstu Društvo) utvrđuju: naziv, sjedište, znak i područje djelovanja, programske ciljeve i djelatnost Društva, prava, dužnosti i odgovornost članova, organizaciju, zastupanje i  predstavljanje Društva, izvore materijalnih sredstava, namjenu imovine u slučaju prestanka rada kao i druge pretpostavke značajne za rad Društva.

 

Društvo pod imenom Slovensko kulturno društvo “CANKAR” (skraćeno SKD “CANKAR”) Sarajevo osnovano je 10.aprila 1934. godine u Sarajevu.

 

Dan Društva je 10.maj - rođendan pjesnika Ivana Cankara.

 

         

I        Naziv i sjedište udruženja

 

Član 2

Naziv udruženja je: Udruženje - Slovensko društvo “CANKAR” Sarajevo (na hrvatskom)

Naziv udruženja je: Združenje – Slovensko društvo”CANKAR” Sarajevo (na slovenskom)

Skraćeni naziv udruženja je : SD “CANKAR” Sarajevo

Sjedište udruženja je u ulici Splitska 12, Općina Novo Sarajevo

         

 

II      Programski ciljevi i djelatnost udruženja

 

Član 3

Programske ciljeve Društva čine zajednički interesi njegovih članova u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Slovenaca, usvajanju suvremenih vrijednosti slovenskog društva i afirmaciji slovenske kulture u Bosni i Hercegovini te razvijanju kulturnih, naučnih, obrazovnih i sportskih veza između institucija i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine sa sličnim u Sloveniji kao i slovenskim asocijacijama u svijetu.   

 

Član 4

Programske ciljeve Društva čine zajednički interesi njegovih članova koji se iskazuju kroz:

 

-           očuvanje i njegovanje slovenskog jezika;

-          afirmaciju i razvijanju duhovnosti te svijesti zasnovane na tradicionalnim i suvremenim   vrijednostima slovenskog društva;

-           prezentacija slovenske kulture u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, kao i bosanskohercegovačke u Republici Sloveniji:

-          predstavljanje i posredovanje aktualnih slovenskih kulturnih kretanja i događaja;

-           produbljivanje saznanja i svijesti o prisustvu, djelovanju i utjecaju Slovenaca na život i razvoj Bosne i Hercegovine te daljnje razvijanje pozitivnog odnosa i djelovanja;

-          razvijanje i njegovanje kulturne, znanstvene, obrazovne, sportske i društvene suradnje sa ustanovama, organizacijama i pojedincima u zemlji, Sloveniji i svijetu;

-          razvijanje sistema pružanja organizirane materijalne i druge pomoći učenicima, studentima i drugima pri školovanju, stručnom usavršavanju ili razvijanju znanja i sposobnosti.

Član  5

Programske ciljeve Društvo ostvaruje kroz slijedeće aktivnosti:

 

-          organizaciju obrazovnih i odgojnih programa, za članove udruženja(dopunska nastava slovenskog jezika i kulture za učenike, tečajeve slovenskog jezika za odrasle, različito stručno osposobljavanje omladine i odraslih, te prigodnih popularnih i obrazovnih sadržaja);

-          organizaciju tribina i predavanja, knjižnice i čitaonice;

-          izdavanje revije za kulturu i društvena pitanja Zora Cankarjeva, za potrebe članstva;

-          organizaciju dokumentaciono - istraživačkih poslova o Slovencima u BiH, organiziranje naučno istraživačkog rada i suradnje sa ustanovama i pojedincima u BiH i iz Slovenije na području historiografije, etnologije i arhivistike, podsticanje znanstvenih skupova i objavljivanja znanstvenih radova;

-          organiziranje kulturnih i umjetničkih priredbi gostovanje umjetnika iz Slovenije, izložbi, kazališnih predstava, koncerata, folklornih nastupa, sportskih takmičenja;

-          razvijanje različitih oblika društevog života i rekreacije članova i slovenske zajednice uopće;

-          podsticanje osobnog i kolektivnog stvaralaštva, organiziranje kulturnih i umjetničkih grupa i klubova;

-          razvijanje promocijskih aktivnosti koji doprinose uspješnosti programskih ciljeva.

 

Član 6

Aktivnosti Društva se odvijaju u okviru djelokruga rada slijedećih oblasti djelovanja:

1.      Obrazovanje

2.      Istraživanje

3.      Slovenska knjižnica, periodični i dnevni tisak

4.      Redakcija za izdavačku djelatnost s godišnjim almanahom Zora Cankarjeva

5.      Društveni, kulturni i umjetnički programi

6.      Cankarjeva tribuna

7.      Zbor Camerata Slovenica

8.      Sport, šah i rekreacija 

 

U skladu s potrebama i interesima Društva mogu se formirati i drugi resori i organizacione jedinice, a odluku o tome donosi Skupština Društva.

 

Poslovnike ili uputstva kojima se regulira način rada resora donosi Upravni odbor.

 

Član  7

Društvo može, sukladno svojim statutarnim ciljevima i djelatnostima, utemeljiti subjekte za gospodarsku, marketinšku i drugu djelatnost, u cilju osiguranja sredstava za funkcioniranje društva.

Društvo može obavljati nesrodne gospodarske djelatnosti uz prethodno osnovanu pravnu osobu. Dobit ostvarena po ovom osnovu može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Društvo može osnovati svoju ispostavu ili agenciju i u Republici Sloveniji, koja bi, pored osnovne funkcije zastupanja i obezbjeđenja komunikacije s maticom, imala zadatak da djeluje i poslovno - komercijalno.

Odluku o osnivanju poslovne jedinice, odnosno o učešću u osnivanju poduzeća, donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 8

Sve komercijalne aktivnosti se definiraju i uređuju posebnim pravilnikom Društva.

 

Član 9

Upisom u Registar udruženja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo udruženje stiče status pravnog lica sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje mu pripadaju po zakonu.

 

Član 10

Udruženje djeluje na području Kantona Sarajevo.

Društvo ostvaruje suradnju i izvan sjedišta sa srodnim udruženjima u Bosni i Hercegovini kao i u Sloveniji i drugdje u inozemstvu.   

III     Zastupanje i predstavljanje udruženja

 

Član 11

Udruženje zastupaju i predstavljaju:

 

 1. predsjednik Društva
 2. dopredsjednik Društva   

 

Mandat lica koja zastupaju i predstavljaju Društvo su dvije godine s pravom reizbora.

 

IV      Organi udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, funkcija lica ovlaštenog za saziv skupštine                 

 

Član 12

Organi / tijela udruženja su:

 

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik Društva
 4. Savjet
 5. Glavni tajnik
 6. Koordinator za programsko – poslovnu oblast
 7. Nadzorni odbor
 8. Sud časti

 

1.  Skupština

 

Član 13

Skupština Društva, koju čine svi članovi Društva, najviši je organ upravljanja Društvom i u okviru svojih nadležnosti na redovitom zasjedanju:

-          usvaja, mijenja i dopunjuje Statut Društva;

-          usvaja Plan rada za programsko, poslovno i finansijsko djelovanje Društva;

-          donosi odluke o nazivu i sjedištu Društva kao i odluke o statusnim promjenama  djelatnosti Društva;

-          usvaja Financijski plan i Godišnji finansijski obračun Društva;

-          donosi odluke o usmjeravanju ostvarene dobiti ukoliko je prethodno osnovana pravna osoba za srodne gospodarske djelatnosti;

-          bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Skupštine;

-          bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Društva;

-          bira i razrješava članove Upravnog odbora;

-           bira i  razrješava članove Nadzornog odbora;

-          bira i razrješava članove Savjeta;

-          donosi odluke o udruživanju  u saveze kao i organizacionom povezivanju s drugim srodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Sloveniji;

-          delegira predstavnika u Koordinacioni odbor slovenskih organizacija u Bosni i Hercegovini;

-          verificira odluke Upravnog odbora o investicionim i zajedničkim ulaganjima sa srodnim pravnim i fizičkim osobama;

-          odlučuje o visini članarine;

-          razmatra i usvaja izvještaje o radu svojih tijela i podružnica Društva;

-           imenuje počasne predsjednike za izuzetne zasluge u Društvu;

-          uručuje diplome, plakete i druga priznanja za zasluge u Društvu;

-          donosi odluku o prestanku rada Društva;

-          prema Statutu vrši i druge poslove vezane za rad i djelovanje Društva.

 

 

 

Član 14

Skupština se održava svake godine do 1. aprila kao redovita Izvještajna, a naizmjenično svake druge godine kao redovita Izborna skupština u skladu s dvogodišnjim mandatom tijela Društva.

Skupštinu saziva na prijedlog Upravnog odbora predsjednik Skupštine obavezno najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine internim oglašavanjem Dnevnog reda na oglasnoj ploči Društva kao i drugim internim obavještavanjem članova Društva.  

Vanredna sjednica Skupštine održava se na zahtjev predsjednika Društva, Upravnog odbora ili najmanje jedne trećine članova, a saziva je predsjednik Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna nadpolovična većina članova Društva.

Ukoliko Verifikaciona komisija prije početka rada Skupštine utvrdi da nije prisutna nadpolovična većina članova Društva, početak rada Skupštine se odgađa trideset minuta radi dolaska potrebnog broja članova, a nakon čega Skupština pravovaljano odlučuje s prisutnim članstvom Društva.  

 

Član 15

Predsjednika i dopredsjednika Skupštine Društva, Predsjednika i dopredsjednika Društva kao i članove Upravnog odbora, Savjet i Nadzorni odbor na prijedlog predhodnog Upravnog odbora, odnosno Kandidacione komisije izborna Skupština bira i imenuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova na period od dvije godine s pravom reizbora.

U cilju obezbjeđenja kontinuiteta upravljanja od ukupno sedam članova Upravnog odbora se smjenjuju četiri člana, odnosno biraju četiri nova člana svake druge godine.  

 

Član 16 

Skupština donosi odluke kada se za odluke izjasni dvotrećinska većina prisutnih članova.

Odluke se donose javnim glasanjem.

Izuzetno od prethodne odredbe, Skupština može odlučiti da se o nekim pitanjima izjašnjavanje vrši tajnim glasanjem.

Bliže odredbe o radu Skupštine utvrđuju se Poslovnikom o radu.

 

2.  Upravni odbor

Član  17

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Društva i operativno organizira i rukovodi radom Društva, te u okviru svojih nadležnosti:

-          predlaže Plan rada Društva, mjere za njegovo provođenje i neposredno ga izvršava;

-          koordinira radom resora putem članova Upravnog odbora, zaduženih za pojedine oblasti;

-          ostvaruje suradnju s drugim kulturnim, obrazovnim, naučnim i sportskim institucijama, posebno srodnim društvima  i pojedincima u BiH i Sloveniji;

-          odlučuje o zaključivanju ugovora i vrši druge pravne poslove i radnje u skladu s godišnjim programom rada i odlukom Skupštine;

-           angažira licencirani finansijski biro za obavljanje materijalno – finansijskog poslovanja  na osnovu usvojene ponude i nakon potpisivanja ugovora;

-          predlaže financijski plan i vodi ukupno financijsko poslovanje Društva, samostalno odlučujući o investiranju sredstava do visine koju odredi Skupština;

-          upravlja materijalnim sredstvima sukladno s financijskim planom i odlučuje o obezbjeđivanju materijalnih sredstava;

-          odlučuje o povezivanju Društva u zemlji i inozemstvu u saveze i slične asocijacije i o formiranju svojih podružnica, ogranaka i klubova, gdje za to postoji interes;

-          imenuje redakciju i glavnog i odgovornog urednika i vrši funkciju Savjeta za almanah »Zora Cankarjeva» kao i Savjeta za tematske monografije Društva;

-          imenuje glavnog tajnika Društva, koordinatora za programsko - poslovnu oblast, administratora i druge djelatnike Društva;

-           imenuje privremenog posrednika Suda časti ili predsjednika i dva člana Suda časti;

-          dodjeljuje diplome, plakete i druga priznanja Društva;

-          dodjeljuje stipendije i pomoć za školovanje i stručno usavršavanje članova;

-          izvršava odluke i zaključke Skupštine Društva kojoj podnosi izvještaj o svom radu;

-          vodi evidenciju članova Društva;

-          obavlja i druge poslove vezane za rad i djelovanje Društva.

 

Član 18 

Upravni odbor čine:

-          predsjednik Društva, ujedno i predsjednik Upravnog odbora;

-          dopredsjednik Društva, ujedno i dopredsjednik Upravnog podbora i

-          pet članova.

                                                                 

Član 19 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine njegovih članova (tj. najmanje pet članova).

Upravni odbor donosi odluke kada se za prijedlog izjasni većina prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika, odnosno predsjedavajućeg.

 

Član 20

Prema godišnjem Planu rada, odnosno prema članu 6 Statuta  svaki član Upravnog odbora se pojedinačno zadužuje za ključne sektore rada Društva (za obilježavanje Cankarevih i Prešernovih dana, zbor, izdavačku djelatnost, dopunsku nastavu slovenskog jezika i kulture, kontakt sa srodnim društvima u BiH i Sloveniji, finansije, arhivu i dr.).   

 

Bliže odredbe o radu utvrđuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

3.      Predsjednik Društva

Član 21

Predsjednik Društva je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Društva, zamjenjuje ga dopredsjednik Društva koji je ujedno i dopredsjednik Upravnog odbora sa svim pravima i ovlaštenjima koja po Statutu ima predsjednik.

 

Član 22

Predsjednik obavlja slijedeće poslove:

-          predlaže periodične Planove rada za programsko, poslovno i finansijsko djelovanje   Društva;

-          rukovodi provođenjem programskog, poslovnog i finansijskog djelovanja na osnovu usvojenih periodičnih Planova rada;

-          koordinira rad resora Društva;

-          izvršava odluke iz oblasti financijskog poslovanja Društva;

-          samostalno odlučuje o stvaranju programskih, poslovnih  i finacijskih obaveza u okviru ovlaštenja koje mu je povjerila Skupština Društva i o tome redovno obavještava Upravni odbor;

-          zastupa Društvo u pravnom i financijskom prometu;

-          osigurava zakonitost rada i poslovanja Društva;

-          rukovodi sjednicama i aktivnostima Upravnog odbora

 

4.  Savjet

Član 23 

Savjet čini najmanje pet članova koji su istaknute osobe iz znanstvene,gospodarske, obrazovne, kulturne i sportske oblasti i organizacija lokalne slovenske zajednice i u savjetodavnoj je poziciji prema Skupštini i Upravnom odboru.

Članovi Savjeta biraju predsjedavajućeg.

Savjet razmatra godišnje i periodične planove i programe rada, dugoročni financijski plan kao i prijedloge drugih sadržaja o funkcioniranju Društva, predhodno predložene od strane Upravnog odbora.

Savjet svoja mišljenja, prijedloge i sugestije, o prezentiranim programskim i drugim dokumentima, upućuje Upravnom odboru, a po potrebi i Skupštini Društva.

Savjet svoje zaključke usvaja koncenzusom.

 

5. Glavni tajnik

Član 24

Glavni tajnik profesionalno obavlja slijedeće poslove:

-          obavezno prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i stara se o realizaciji odluka i zaključaka Upravnog odbora, o čemu redovito informira na sjednicama;

-          neposredno, u suradnji s predsjednikom, sudjeluje u pripremama za održavanje sjednica i sastanaka Upravnog odbora;

-          obavlja poslove financija Društva;

-           prati i pomaže rad resora i podružnica;

-           po potrebi radi na izradi odgovarajućih materijala za potrebe Upravnog odbora;

-           po ovlaštenju predsjednika zastupa Društvo;

-           prima stranke i vodi razgovore, o čijim sadržajima informira predsjednika Društva;

-           zajedno s administratorom prati rad resora i podružnica;

-           stara se o izradi i provođenju službenih protokola (koji nisu tehničkog karaktera);

-           obavlja poslove koordinatora za programsko – poslovnu oblast do njegovog izbora.

          

6. Koordinator za programsko-poslovnu oblast

 

Član 25

Koordinator za programsko – poslovnu oblast obavlja  slijedeće poslove:

-          koordinira rad Društva i institucija u Republici Sloveniji koji skrbe o Slovencima u inozemstvu;

-          izrađuje prijedloge godišnjih programskih aktivnosti Društva vezanih za programski sadržaj i financijsku poziciju i situiranost i u okviru svojih prava i obaveza brine o njihovom realiziranju;

-          predstavlja Društvo kod nadležnih državnih i drugih organa i asocijacija u Republici Sloveniji;

-          brine o realiziranju programskih ciljeva i djelatnosti Društva utvrđenih Statutom.

 

7. Nadzorni  odbor 

 

Član 26

Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem Društva, a naročito:

-          vrši pregled izvještaja o poslovanju i godišnjem obračunu;

-          daje mišljenje o realizaciji programa rada i financijskog plana Društva;

-          vodi računa da se financijsko poslovanje Društva vrši u skladu s financijskim propisima;

-          prisustvuje godišnjem popisu pokretne i nepokretne imovine;

-           predlaže i kontrolira otklanjanje utvrđenih  manjkavosti;

-          obavlja i druge poslove vezane za financijsko poslovanje Društva.

 

Član 27 

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

 

Nadzorni odbor se sastaje na redovnim sjednicama jednom godišnje, a predsjednik može zakazati i vanredne sjednice. 

 

Član 28 

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi tijela upravljanja Društvom.

Bliže odredbe o radu Nadzornog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu.

 

8. Sud časti

 

Član 29

Pri rješavanju unutarnjih sporova ili nesporazuma u Društvu Upravni odbor može da privremeno imenuje posrednika ili Sud časti s predsjednikom i dva člana sa zadaćom da  ih razriješe.

 

U obavljanju tih funkcija mogu biti izabrani samo članovi Društva koji nisu upleteni u spor ili nisu u rodbinskim, poslovnim ili drugim vezama sa članom Društva upletenim u spor.

  

Član 30

U slučaju grubog kršenja principa i normi definiranih Statutom ili drugim normativnim aktima Društva, Upravni odbor može uz suglasnost predsjednika Skupštine i predsjednika Nadzornog odbora da privremeno imenuje Sud časti s predsjednikom i dva člana na principima iz stava  2  predhodnog člana,  kojem je zadaća da utvrdi činjenice i predloži Upravnom odboru mjere za otklanjanja spornog stanja, radnji i posljedica te preduzme disciplinske ili druge mjere u skladu sa Zakonom.

Upravni odbor je dužan s izvještajem Suda časti i svojim odlukama donesenim na osnovu izvještaja Suda časti upoznati predsjednika Skupštine i predsjednika Nadzornog odbora.

 

Podnošenjem izvještaja Upravnom odboru prestaje funkcija privremenog Suda časti.

 

Sud časti ima interni status u Društvu.

 

Bliže odredbe o radu i nadležnosti privremenog posrednika ili Suda časti, uređuje Pravilnik o radu iz prethodnih odredbi.

 

V       Oblik i sadržaj pečata udruženja

 

                                                            Član 31

Pečat udruženja je okrugao s dvije kružnice od kojih je vanjska prečnika 32, a unutrašnja prečnika 29 mm s tekstom upisanim latinicom:

 

-           kružni tekst duž gornjeg ruba:             UDRUŽENJE SLOVENSKO DRUŠTVO

-           kružni tekst duž donjeg ruba:              ZDRUŽENJE SLOVENSKO DRUŠTVO

-           horizontalni dvoredni tekst u sredini:   Cankar  /  SARAJEVO                  

           

VI      Oblik i sadržaj znaka udruženja

 

Član 32

Znak udruženja je stilizirani portret pjesnika Ivana Cankara sa šeširom širokog oboda

pored potpisa (u fontu Monotype Corsiva)       Cankar   

s tekstom ispod znaka                                     SLOVENSKO DRUŠTVO u  SARAJEVU.

 

VII    Sticanje i raspolaganje imovinom udruženja

 

Član 33

Ekonomsko - financijski odnosi u Društvu zasnivaju se na principima odgovornog, efikasnog  i ekonomičnog rada Društva u cilju obnavljanja i uvećanja materijalne osnove za rad Društva.              

Financijska sredstva za odvijanje djelatnosti Društvo osigurava iz članarine, proračunskih sredstava Kantona Sarajevo i Republike Slovenije namjenjenim kulturnim i obrazovnim aktivnostima, sponzorstva i donacija, donacijama i sredstvima drugih, te pružanja usluga iz svog djelokruga aktivnosti u skladu sa zakonom.

 

Član 34

Društvo posluje sredstvima u društvenoj svojini i imovinu stiče iz slijedećih izvora:

1.      članarine redovnih članova udruženja;

2.      sredstava dodijeljena iz budžeta državnih ustanova Slovenije i BiH;

3.      donacija i poklona fizičkih i pravnih lica;

4.      sponzorskih i drugih prihoda stečenih u skladu sa zakonom.

 

Član 35

Tijela Društva su dužna upravljati pokretnom inepokretnom imovinom udruženja s pažnjom dobrog domaćina. Član organa udruženja ne može glasati o imovinskimpitanjima u kojima se on, njegov bračni drug 
ili njegovbliski srodnik pojavljuje kao zainteresirana osoba. Tijela udruženja dužna su osigurati da se svi stručni,organizacioni, servisni, finansijski i drugi 
poslovizaključuju po tržišnoj vrijednosti, odnosno po uslovimakoji su povoljni za udruženje.

 

Član 36

Udruženje ažurno i uredno vodi finansijsko poslovanjekroz poslovne knjige i redovne finansijske 
izvještajeputem ovlaštene finansijske agencije, a na osnovugodišnjeg finansijskog plana, usvojenog od straneSkupštine Društva u skladu sa Zakonom i drugimpropisima.

Član 37

Udruženje finansijski posluje putem transakcijskogračuna u KM za poslove unutarnjeg 
platnog prometa iputem deviznog računa u EUR kod ovlaštene poslovnebanke, čije stanje je u nadležnosti predsjednika idopredsjednika, ovlaštenih prema članu 11. Statuta.

 

Član 38

Nadzor nad sticanjem i raspolaganjem imovinom udruženja vrši Nadzorni odbor koji podnosi izvještaj Skupštini udruženja na usvajanje.

 

VIII   Način donošenja finansijskih izvještaja i izvještaja o radu

 

Član 39  

Skupština Društva razmatra i donosi periodične izvještaje o materijalno – finansijskom poslovanju i izvještaje o radu na osnovu predhodno usvojenih finansijskih planova i planova o radu, koje pripremaju lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja u skladu sa članom 11 Statuta.

 

IX      Postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta 

          kao i drugih općih akata udruženja

 

 Član 40

Skupština Društva razmatra i donosi statut, izmjene i dopune statuta kao i druge opće akte udruženja na osnovu prijedloga koje priprema Upravni odbor, odnosno lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja u skladu sa članom 11 Statuta udruženja.

 

X       Uvjeti i način učlanjenja, prestanak članstva

          kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruženja

 

Član 41

Društvo okuplja Slovence, građane slovenskog porijekla i sve ostale građane BiH, strane osobe koje imaju stalni ili privremeni boravak u BiH i pravne osobe koji dobrovoljno radi ostvarivanja svojih ličnih i zajedničkih interesa mogu pod jednakim uvjetima postati njegovimčlanom.

Svaki građanin radi ostvarivanja svojih ličnih i zajedničkih interesa može pod jednakim uslovima postati članom Društva.

Prilikom pristupanja Društvu član se izjašnjava o prihvaćanju Statuta, programa rada i ostalih akata Društva.

Član 42

Redovnim članom postaje se potpisivanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine, čiju visinu određuje Skupština Društva.

Članovi podmlatka moraju imati suglasnost roditelja ili staratelja i ne plaćaju članarinu.

 

Član 43

 U okviru svojih prava i dužnosti redovni članovi Društva:

-          čuvaju ugled i interese Društva;

-          sudjeluju u radu i aktivnostima Društva;

-          učestvuju u radu Skupštine Društva;

-          biraju i mogu biti birani u tijela Društva;

-          ostvaruju pravo da budu informirani o radu Društva;

-          daju ocjene i prijedloge za rad Društva;

-          obavljaju zadatke utvrđene aktima Društva i izvršavaju odluke tijela Društva;

-          plaćaju članarinu.

 

Član 44

Članstvo u Društvu prestaje:

-          izričitim svojevoljnim istupom;

-          neplaćanjem članarine dvije godine uzastopno;

-          isključenjem.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku 15 dana od trenutka prijema odluke. Odluka Skupštine Društva je konačna.

 

Član 45

Pravila ponašanja članova Društva i postupak pri odlučivanju o njihovoj odgovornosti reguliraju se posebnim aktom Društva, koji donosi Skupština.

 

Član 46

Članovi Društva svoja prava ostvaruju putem Skupštine i preko osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje udruženja.

 

XI      Uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju

ili prestanak rada udruženja         

 

Član 47

Udruženje se može udružiti u saveze ili razdvojiti od drugog srodnog udruženja, transformirati i slično u zemlji i inozemstvu ako takvu odluku donese Skupština udruženja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 48

Udruženje može u okviru djelatnosti i programskih ciljeva organizirati svoje organizacione oblike podružnice, ogranke ili druge oblike u skladu sa Statutom i Zakonom ako takvu odluku donese Skupština udruženja većinom glasova prisutnih članova.

Član 49

Udruženje prestaje s radom na osnovu odluke Skupštine Društva o prestanku rada ili pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja u skladu sa članom 13 Statuta.

Član 50

Udruženje prestaje s radom i na osnovu odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama kada Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo donese rješenje o prestanku rada udruženja u slučaju:

1.      ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja za održavanje skupštine, a skupština nije održana;

2.      ako se broj članova udruženja smanji ispod broja od tri člana određenog Zakonom o  udruženjima i fondacijama, a Skupština udruženja u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnost ne donese odluku o prijemu novih članova.

 

XII    Pravila za raspodjelu preostale imovine

u slučaju prestanka rada udruženja

 

Član 51 

U slučaju prestanka rada Društva njegova imovina će se povjeriti na pohranu i čuvanje povjereniku kojeg odredi Skupština društva dok se ne steknu uvjeti za ponovno djelovanje Društva ili konačan povrat imovine osnivačima i donatorima.    

Evidencija imovine se temelji se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, usvojene od strane Skupštine udruženja:

  pokazatelja utvrđenih završnim materijalno – finansijskim izvještajem;

  evidencije ulaganja sredstava od strane osnivača i donatora.

 

Član 52

U slučaju spora između osnivača kao i donatora za konačnu raspodjelu preostale imovine nadležan je Okružni sud u Sarajevu.

         

                                         Predsjednica Skupštine :

Ana Mrdović